Regulamin Serwisu Internetowego

audytseo.wenet.pl

§1
Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego audytseo.wenet.pl, którego właścicielem i wydawcą jest spółka WeNet Group Spółka Akcyjna (WeNet Group S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14 A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie WeNet Group. 

 2. Serwis audytseo.wenet.pl  umożliwia Użytkownikom przeprowadzenie analizy wyłącznie udostępnionych publicznie kodów źródłowych wybranych stron internetowych, w celu określenia stopnia optymalizacji danej strony pod kątem skuteczności jej wyszukiwania w zasobach sieci Internet. 

 3. Ramy prawne przetwarzania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach: 

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO; 

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE. 

§2
Definicje

 1. Użytkownik - oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z usług oferowanych przez Serwis. 

 2. Użytkownik Zdefiniowany – oznacza Użytkownika, który przesłał do WeNet Group dotyczące go dane osobowe poprzez Formularz „Optymalizuj Swoją Stronę WWW” lub narzędzia live chat. 

 3. WeNet Group/Usługodawca - oznacza spółkę WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, o której mowa w § 1.

 4. Oprogramowanie Analityczne – oznacza oprogramowanie wykorzystywane przez Serwis, umożliwiające Użytkownikowi przeprowadzenie Audytu SEO, należące do WeNet Group i podlegające ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04 lutego 1994 r. 

 5. Serwis – oznacza stronę internetową o adresie audytseo.wenet.pl umieszczoną na serwerze WeNet Group, zawierającą:

  1. Oprogramowanie Analityczne; 

  2. Formularz „Zoptymalizuj Swoją Stronę WWW” umożliwiający otrzymanie Raportu Audytu SEO w formie pliku PDF i nawiązanie przez Użytkownika kontaktu handlowego z WeNet Group; 

  3. Narzędzie live chat umożliwiające bezpośredni, pisemny kontakt z konsultantami WeNet Group w godzinach 8.00 – 16.00 oraz kontakt off-line w godzinach 16.00 – 8.00;

  4. Narzędzie live chat umożliwiające bezpośredni kontakt z konsultantami WeNet Group drogą telefoniczną w godzinach 8.00 – 16.00 oraz kontakt off-line w godzinach 16.00 – 8.00;

  5. Przycisk Kontakt przenoszący Użytkownika na stronę wenet.pl i umożliwiający nawiązanie kontaktu poprzez formularze kontaktowe na stronie docelowej, zgodnie z Regulaminem strony wenet.pl.

 6. Informacja handlowa – wiadomość przesyłana pocztą elektroniczną, zawierająca Raport Audytu SEO w formie PDF oraz informacje dotyczące realizacji Usług SEO w odniesieniu do stron www zarządzanych przez Użytkownika, wobec których wykonał on Audyt SEO. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie Informacji handlowej poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego. 

 7. Audyt/Raport SEO - analiza udostępnionego publicznie kodu źródłowego pojedynczej, wybranej przez Użytkownika strony internetowej, w celu określenia stopnia optymalizacji strony pod kątem skuteczności wyszukiwania jej w zasobach sieci Internet. 

 8. Raport Audytu SEO/Raport – wynik przeprowadzonego Audytu prezentowany Użytkownikowi na ekranie jego urządzenia końcowego lub przesyłany Użytkownikowi na jego życzenie pocztą elektroniczną w formie pliku PDF.  Raport Audytu SEO w formie pliku PDF zawiera więcej informacji niż Raport Audytu SEO prezentowany na ekranie urządzenia końcowego, w tym merytoryczne opisy każdego sprawdzanego kryterium Audytu. 

 9. Urządzenie końcowe – komputer, tablet lub telefon posiadający połączenie z siecią Internet, z którego korzysta Użytkownik.

 10. Usługi SEO – usługi świadczone przez WeNet Group, polegające na optymalizacji stron WWW pod kątem zwiększenia skuteczności ich wyszukiwania w zasobach sieci Internet. 

 11. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

 12. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego audytseo.wenet.pl

§3
Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 1. WeNet Group w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy Użytkownikom następujące Usługi: 

  1. Wykonanie Audytu SEO z wyświetleniem Raportu na ekranie Urządzenia końcowego; 

  2. Wykonanie Audytu SEO z przesłaniem Raportu w formie PDF na adres e-mail Użytkownika wskazany przez niego w Formularzu Kontaktowym wraz z wstępną Ofertą handlową dotyczącą Usługi SEO; 

 2. Serwis nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży Usług SEO. Realizacja Usług SEO przez WeNet Group następuje na podstawie umów zawieranych z klientami poza Serwisem. 

§4
Zasady korzystania z serwisu

 1. WeNet Group upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i wykonywania Audytu SEO wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. 

 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są: 

  1. dostęp do sieci Internet; 

  2. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji. 

 3. Wszelkie prawa do Oprogramowania Analitycznego przysługują WeNet Group. 

 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością WeNet Group i jej kontrahentów. Oprogramowanie Analityczne nie może być elektronicznie pobierane przez Użytkownika, ani wykorzystywane do składania jakichkolwiek ofert handlowych osobom trzecim. 

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim Raportów generowanych przez Oprogramowanie Analityczne. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Oprogramowania Analitycznego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Raportów. 

 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Oprogramowania Analitycznego udostępnionych w Serwisie przysługują WeNet Group lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, WeNet Group prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

 7. Informacje handlowe przesyłane do Użytkownika Zdefiniowanego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią wyłącznie zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego do WeNet Group lub upoważniają WeNet Group do nawiązania kontaktu handlowego z Użytkownikiem. 

 8. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników przy użyciu narzędzi komunikacyjnych Serwisu treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. 

 9. WeNet Group zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu. 

 10. WeNet Group zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. 

 11. WeNet Group nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej. 

§5
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z WeNet Group o świadczenie Usług drogą elektroniczną

W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie z Usług dostępnych dla Użytkownika. 

§6
Odpowiedzialność

 1. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności: 

  1. za podanie przez Użytkownika Zdefiniowanego danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych; 

  2. za szkody spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika w narzędziach live chat informacji o których mowa w ust.2. 

 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich. 

 3. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, lub jakości danych zawartych w Raportach Audytu SEO. 

 4. WeNet Group nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują Raporty Audytu SEO. 

 5. W żadnym przypadku WeNet Group nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych. 

§7
Statystyki

WeNet Group zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej. 

§8
Postanowienia dotyczące plików „cookies”

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

§9
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. WeNet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14 A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych, jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych oraz WeNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14 A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000116894, o kapitale zakładowym w wysokości 12.469.000,00 złotych, są w rozumieniu przepisów RODO administratorami danych:  

  1. Użytkowników Zdefiniowanych, w zakresie danych udostępnionych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. w Formularzu Kontaktowym lub przy użyciu narzędzi live chat tj imię, nazwisko, nazwa i NIP reprezentowanej firmy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, treści korespondencji prowadzonej z WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. przy użyciu narzędzi live chat oraz plików „cookies”.

 2. Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane: 

  1. w celu świadczenia przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  2. w celu realizacji działań marketingowych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z oświadczeniami woli Klienta dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez Klienta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  3. w celu realizacji obowiązków prawnych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO, o których mowa w ust. 6 poniżej. 

 3. Dane Użytkowników Zdefiniowanych mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. 

 4. Dane udostępnione przez Użytkownika Zdefiniowanego są przetwarzane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wycofania zgody na komunikację marketingową, o której mowa w ust. 2 pkt b. Ponadto Dane Użytkowników Zdefiniowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 6. 

 5. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo żądania od WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o.: Wojciech Zaręba, iod@wenet.pl.

 7. Każdy Użytkownik, którego dane są administrowane przez WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 8. WeNet Group S.A. i WeNet Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. WeNet Group stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez WeNet Group są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. 

§10
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej dok@wenet.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji. 

 2. WeNet Group rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu. 

 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację. 

§11
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

 2. WeNet Group zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie. 

 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach. 

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

 5. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy. 

 6. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie. 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023